CzechPoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data ne občan".

Pracoviště Czech Point poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné získat na tomto pracovišti ověřené výpisy ze tří centrálních registrů: z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku. Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Co poskytuje CzechPOINT:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis ze živnostenského rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis bodového hodnocení osoby
 • seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • insolvenční rejstřík
 • registr účastníků provozu MA ISOH
 • autorizovanou konverzi dokumentů
 • zřízení a zneplatnění datové schránky
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
 • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
 • Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.

Výpis z bodového hodnocení osoby lze také pořídit na odboru dopravy a silničního hospodářství  -  tuto službu neposkytuje CzechPoint, tzn. je zpoplatněna dle jiného tarifu.

CENÍK služeb CzechPoint

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

0,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

0,- Kč

Bodové hodnocení řidiče

100,- Kč

50,- Kč

Seznam kval. dodavatelů

100,- Kč

50,- Kč

Registr účastníků provozu MA

100,- Kč

50,- Kč

Výpisy ze základních registrů

100,- Kč

50,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit ?

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Evidence Vyžadované informace

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Bodové hodnocení řidiče Občanský průkaz + řidičský průkaz
Seznam kvalifikovaných dodavatelů IČ subjektu
Regist účastníků provozu MA ISOH Doklad totožnosti + IČ subjektu

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů 

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

Více informací najdete na stránce : www.czechpoint.cz