Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

OBEC KOSOV

2. Důvod a způsob založení

Obec Kosov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec Kosov :

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Samospráva

Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa

Eva Pěničková - starostka

Milan Hladík - místostarosta

PhDr. Vladimíra Bartoňová - referent, účetní, ohlašovna

Seznam organizací zřizovaných obcí :

Sbor dobrovolných hasičů Kosov, Mateřská škola Kosov

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa : OBEC Kosov, Kosov 84, 789 01 Zábřeh

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu : OBEC Kosov, Kosov 84, 789 01 Zábřeh

Úřední hodiny : Pondělí 07.00-12.00, 12.30-17.00 a Středa 07.00-12.00, 12.30-17.00

Telefonní čísla : pevná linka +420 583 443 186, mobilní linka +420 607 043 460

Adresa internetové stránky : www.kosov.cz

Adresa e-podatelny : ou.kosov@tiscali.cz

5. Bankovní spojení

Případné platby lze poukázat na číslo účtu : 10021841, kód banky 0100 , Komerční banka a.s. Zábřeh

6. IČ

00302813

7. DIČ

Obec Kosov není plátcem DPH.

8. Dokumenty

Schválený rozpočet obce Kosov na rok 2024.pdf

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2024-2027.pdf

Schválený rozpočet MŠ Kosov na rok 2024.pdf

Schválený střednědobý výhled MŠ Kosov 2024-2028.pdf

Jednací řad zastupitelstva obce Kosov.pdf

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf

Obecně závazné vyhlášky obce Kosov :

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší vyhláška č.1-2016.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

Obecně závazná vyhláška o mistnim poplatku za systém odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu.pdf

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpadového hospodářství.pdf

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf

9. Žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti : komu je žádost určena, jaká konkrétní informace je požadována, kdo žádost podává. Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Přehled lhůt a termínů

Lhůty
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí

Kdo může o informaci požádat
- o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
Kdo informaci poskytne
   - kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
- jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat
- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu
- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví
- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne
- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Sazby za poskytování informací : Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf

Formulář žádosti o poskytnutí informace : Zadost o poskytnuti informaci.doc

10. Příjem žádosti a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat :

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Kosov
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Kosov, Kosov 84, 789 01  Zábřeh
 • e-mailem:  ou.kosov@tiscali.cz
 • elektronickým podáním : ID schránky - efcbhf7 
 • telefonicky na číslech : +420 583 443 186, +420 607 043 460


úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Kosov

pondělí: 7.00 - 17.00 12.00-12.30 přestávka  
středa: 7.00 - 17.00 12.00-12.30 přestávka  

 

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4. 

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Kosov :

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení.doc

Zadost o poskytnuti informaci.doc

Zadost o vraceni preplatku za odpady.doc

Zadost o povoleni pokaceni drevin.pdf

Žádost o zasílání informací na e-mail.pdf

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Kosov.

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Kosov jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení
zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
vyhl. č. 207/2001 Sb. k provedení zákona o matrikách
zák. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
zák. č. 561/2004 Sb. - školský zákon
zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
zák. č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
vl. nař. č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí
zák. č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zák. č. 262/2006 Sb.  zákoník práce
zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
zák. 513/1991 Sb.  Obchodní zákoník 
zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
vyhl. č. 442/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o svobodném přístupu k informacím
vl. nař. č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
zák.č. 21/2006 Sb. o ověřování

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Obec Kosov vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Usnesení zastupitelstva obce Kosov

Rok 2024 - obeckosov.cms.webnode.cz/rubrika-uradu/usneseni-oz-rok-2024/

Rok 2023 - obeckosov.cms.webnode.cz/rubrika-uradu/usneseni-oz-rok-2023/

Rok 2022 - obeckosov.cms.webnode.cz/rubrika-uradu/usneseni-oz-rok-2022/

Rok 2021 - obeckosov.cms.webnode.cz/rubrika-uradu/usneseni-oz-rok-2021/

Rok 2020 - obeckosov.cms.webnode.cz/rubrika-uradu/usneseni-rok-2020/

Rok 2019 - obeckosov.cms.webnode.cz/rubrika-uradu/usneseni-oz-rok-2019/

Rok 2018 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/usneseni-oz-rok-2018/

Rok 2017 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/usneseni-oz-rok-2017/

Rok 2016 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/zapisy-z-jednani-oz-2016/

Rok 2015 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/zapisy-z-jednani-oz-2015/

Rok 2014 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/zapisy-z-jednani-oz-2014/

Rok 2013 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/zapisy-z-jednani-oz-2013/

Rok 2012 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/zapisy-z-jednani-oz-2012/

Rok 2011 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/zapisy-z-jednani-oz-2011/

Rok 2010 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/zapisy-z-jednani-oz-2010/

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší vyhláška č.1-2016.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

Obecně závazná vyhláška o mistnim poplatku za systém odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu.pdf

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf

15. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.  

Sazebník úhrad za poskytování informací : Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv - v současné době obec Kosov žádné licenční smlouvy neposkytuje.

Výhradní licence - v tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2012 : Výroční zpráva za rok 2012.pdf

Výroční zpráva za rok 2013 : Výroční zpráva za rok 2013.pdf

Výroční zpráva za rok 2014 : Výroční zpráva o činnosti v oblati poskytování informací za rok 2014.pdf

Výroční zpráva za rok 2015 : Výroční zpráva o činnosti v oblati poskytování informací za rok 2015.pdf

Výroční zpráva za rok 2016 : Výroční zpráva o činnosti v oblati poskytování informací za rok 2016.pdf

Výroční zpráva za rok 2017 : Výroční zpráva o činnosti v oblati poskytování informací za rok 2017.pdf

Výroční zpráva za rok 2018 : Výroční zpráva o činnosti v oblati poskytování informací za rok 2018.pdf

Výroční zpráva za rok 2019 : Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019.pdf

Výroční zpráva za rok 2020 : Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020.pdf

Výroční zpráva za rok 2021 : Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2021.pdf

Výroční zpráva za rok 2022 : Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2022.pdf

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy :