Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

OBEC KOSOV

2. Důvod a způsob založení

Obec Kosov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec Kosov :

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Samospráva

Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa

Eva Pěničková - starostka

Mgr. Tomáš Resler - místostarosta

Bc. Ilona Krejčí - referent, účetní, ohlašovna

Seznam organizací zřizovaných obcí :

Sbor dobrovolných hasičů Kosov, Mateřská škola Kosov

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa : OBEC Kosov, Kosov 84, 789 01 Zábřeh

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu : OBEC Kosov, Kosov 84, 789 01 Zábřeh

Úřední hodiny : Pondělí 07.30 - 16.30, Středa 07.30 - 15.00

Otevírací doba v krizovém režimu : Pondělí 13.00 - 16.00, Středa 13.00 - 15.00

Telefonní čísla : pevná linka +420 583 443 186, mobilní linka +420 607 043 460

Adresa internetové stránky : www.kosov.cz

Adresa e-podatelny : ou.kosov@tiscali.cz

5. Bankovní spojení

Případné platby lze poukázat na číslo účtu : 10021841, kód banky 0100 , Komerční banka a.s. Zábřeh

6. IČ

00302813

7. DIČ

Obec Kosov není plátcem DPH.

8. Dokumenty

Schválený rozpočet obce Kosov na rok 2022.pdf

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Kosov na období 2022-2025.pdf

Schválený rozpočet MŠ Kosov na rok 2022.pdf

Schválený Střednědobý výhled MŠ Kosov na roky 2022-2026.pdf

Jednací řád zastupitelstva obce Kosov.pdf

Strategický rozvojový plán obce Kosov.pdf

Obecně závazné vyhlášky obce Kosov :

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší vyhláška č.1-2016.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpadového hospodářství.pdf

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf

9. Žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti : komu je žádost určena, jaká konkrétní informace je požadována, kdo žádost podává. Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Přehled lhůt a termínů

Lhůty
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí

Kdo může o informaci požádat
- o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
Kdo informaci poskytne
   - kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
- jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat
- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu
- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví
- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne
- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Sazby za poskytování informací : Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf

Formulář žádosti o poskytnutí informace : Zadost o poskytnuti informaci.doc

10. Příjem žádosti a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat :

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Kosov
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Kosov, Kosov 84, 789 01  Zábřeh
 • e-mailem:  ou.kosov@tiscali.cz
 • elektronickým podáním : ID schránky - efcbhf7 
 • telefonicky na číslech : +420 583 443 186, +420 607 043 460


úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Kosov

pondělí: 7.30 - 16.30    
středa: 7.30 - 15.00    

 

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4. 

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Kosov :

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení.doc

Zadost o poskytnuti informaci.doc

Zadost o vraceni preplatku za odpady.doc

Zadost o povoleni pokaceni drevin.pdf

Žádost o zasílání informací na e-mail.pdf

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Kosov.

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Kosov jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení
zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
vyhl. č. 207/2001 Sb. k provedení zákona o matrikách
zák. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
zák. č. 561/2004 Sb. - školský zákon
zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
zák. č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
vl. nař. č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí
zák. č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zák. č. 262/2006 Sb.  zákoník práce
zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
zák. 513/1991 Sb.  Obchodní zákoník 
zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
vyhl. č. 442/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o svobodném přístupu k informacím
vl. nař. č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
zák.č. 21/2006 Sb. o ověřování

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Obec Kosov vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Usnesení zastupitelstva obce Kosov

Rok 2022 - obeckosov.cms.webnode.cz/rubrika-uradu/usneseni-oz-rok-2022/

Rok 2021 - obeckosov.cms.webnode.cz/rubrika-uradu/usneseni-oz-rok-2021/

Rok 2020 - obeckosov.cms.webnode.cz/rubrika-uradu/usneseni-rok-2020/

Rok 2019 - obeckosov.cms.webnode.cz/rubrika-uradu/usneseni-oz-rok-2019/

Rok 2018 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/usneseni-oz-rok-2018/

Rok 2017 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/usneseni-oz-rok-2017/

Rok 2016 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/zapisy-z-jednani-oz-2016/

Rok 2015 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/zapisy-z-jednani-oz-2015/

Rok 2014 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/zapisy-z-jednani-oz-2014/

Rok 2013 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/zapisy-z-jednani-oz-2013/

Rok 2012 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/zapisy-z-jednani-oz-2012/

Rok 2011 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/zapisy-z-jednani-oz-2011/

Rok 2010 - cms.obeckosov.webnode.cz/rubrika-uradu/zapisy-z-jednani-oz-2010/

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší vyhláška č.1-2016.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

Řád veřejného pohřebiště obce Kosov.pdf

15. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.  

Sazebník úhrad za poskytování informací : Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv - v současné době obec Kosov žádné licenční smlouvy neposkytuje.

Výhradní licence - v tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2012 : Výroční zpráva za rok 2012.pdf

Výroční zpráva za rok 2013 : Výroční zpráva za rok 2013.pdf

Výroční zpráva za rok 2014 : Výroční zpráva o činnosti v oblati poskytování informací za rok 2014.pdf

Výroční zpráva za rok 2015 : Výroční zpráva o činnosti v oblati poskytování informací za rok 2015.pdf

Výroční zpráva za rok 2016 : Výroční zpráva o činnosti v oblati poskytování informací za rok 2016.pdf

Výroční zpráva za rok 2017 : Výroční zpráva o činnosti v oblati poskytování informací za rok 2017.pdf

Výroční zpráva za rok 2018 : Výroční zpráva o činnosti v oblati poskytování informací za rok 2018.pdf

Výroční zpráva za rok 2019 : Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019.pdf

Výroční zpráva za rok 2020 : Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020.pdf

Výroční zpráva za rok 2021 : Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2021.pdf

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy :