Elektronická podatelna

OBEC Kosov má zřízenou elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

Elektronické zprávy lze podat na e-mailové adrese - elektronická adresa podatelny : ou.kosov@tiscali.cz

Všeobecná pravidla elektronického podání:

1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").

2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Pravidla pro doručování datových zpráv :

1. Datová zpráva, která není podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem je považována za běžnou e-mailovou komunikaci a její příjem e-podatelnou není potvrzován.

2. Příjem datových zpráv na elektronické podatelně ou.kosov@tiscali.cz je nepřetržitý.

3. Povinnými součástmi každého podání jsou: Vaše jméno a příjmení, Váš e-mail nebo telefon.

4. Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu e-mailu ve formátech:

      - prostý text s příponou .TXT, Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF

      - HTML dokument s příponou .HTM nebo .HTML, dokument Rich Text Format s příponou .RTF

      - Microsoft Word s příponou .DOC nebo .DOCX, Microsoft Excel s příponou .XLS nebo .XLSX

      - rastrový obrázek GIF,TIF,JPG s odpovídající příponou, XML soubor ve formátu FO s příponou .FO nebo .ZFO

5.   Další technické údaje :

      - přílohy datové zprávy mohou být komprimovány kompresí ZIP bez zaheslování

      - při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přečíst

      - podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB

      - v předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace

      - datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.